Do góry
KOSZYK: 0.0
Regulamin Sklepu Internetowego
I. Definicje.
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym Joanna Klimas („Sklep”), znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
  • przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
  • przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz.1204 ze zm. ),
  • przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
  • przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.
  Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub, w przypadku posiadania Konta przez Użytkownika, świadczenia innych usług sklepu internetowego Joanna Klimas.
  Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym Joanna Klimas, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług sklepu internetowego Joanna Klimas.
  Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego Joanna Klimas, za pomocą, którego Użytkownik dokonuje zakupu Towarów.
  Koszty dostawy – opłaty należne Sprzedawcy za dostawę Towaru do Zamawiającego, określone na stronie internetowej sklepu Joanna Klimas.
  Płatność – czynność polegająca na zapłacie przez Zamawiającego, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
  Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Realizację Zamówienia kończy dostarczenie Towaru do Zamawiającego.
  Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.
  Sklep – sklep internetowy Joanna Klimas, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
  Sprzedawca – Dom Mody Klimas S.A. z siedzibą przy ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000461065, NIP: 5252555266, REGON 146675294, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, właściciel sklepu internetowego Joanna Klimas, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  Strony – Sprzedawca i Zamawiający.
  Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym Joanna Klimas. Zamiennie określany w Regulaminie jako „Zamówienie”.
  Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  Użytkownik – każdy, kto korzysta ze strony internetowej sklepu Joanna Klimas, w tym Zamawiający, nawet jeśli nie posiada Konta.
  Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów Towarów w sklepie internetowym Joanna Klimas.
  Zamówienie – czynność dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy.
II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym Joanna Klimas odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron sklepu internetowego Joanna Klimas stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności Sklepu, umieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
 5. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu „Cookies”.
 6. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny e-mail.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedawcę .
 8. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
 9. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.
 10. Użytkownik powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 11. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami.
III. Rejestracja
 1. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, ale umożliwia otrzymywanie dodatkowych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.
 3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas Rejestracji, potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu Użytkownik może składać każde Zamówienie korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.
IV. Konto
 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  • bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;
  • zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  • tworzenie listy życzeń;
  • przeglądanie historii Zamówień.
 2. Logowanie do Konta polega na podaniu e-maila oraz Hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany.
 3. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.
 4. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie tymczasowego Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. Nowe Hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
V. Zawarcie Umowy
 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie, Zamawiający dokonuje wyboru interesującego go Towaru klikając na wybrany przez siebie i dostępny na stronie Sklepu przedmiot.
 2. Kliknięcie w ikonę przedmiotu spowoduje przekierowanie Zamawiającego na stronę dotyczącą wybranego Towaru, zawierającą opis jego właściwości, rozmiar, Cenę, Koszt dostawy, sposób dostawy oraz akceptowane przez Sprzedawcę sposoby płatności, jak również informacje dodatkowe o Towarze.
 3. Zamówienie składane jest za pomocą Koszyka. Aby dodać produkt do Koszyka należy kliknąć „Dodaj do koszyka”, a następnie „Zobacz koszyk”.
 4. Kliknięcie na przycisk „Zobacz koszyk” spowoduje skierowanie Zamawiającego na stronę przedstawiającą podsumowanie zakupów, uwzględniające: wartość produktu (Cena), opłatę pocztową (Koszt dostawy) oraz sumę zamówienia (tj. łączna wartość Zamówienia, na którą składają się: Cena oraz Koszt dostawy).
 5. Koszyk można aktualizować poprzez dodawanie lub usuwanie z jego zawartości poszczególnych produktów, co spowoduje zaktualizowanie stanu i wartości Zamówienia.
 6. Kliknięcie w przycisk „Przejdź do kasy” spowoduje przekierowanie Zamawiającego na stronę zawierającą formularz danych niezbędnych do wysyłki przedmiotu do Zamawiającego („Formularz”), a także ostateczne podsumowanie składników i wartości Zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na swoje Konto, co usprawni proces Zamówienia.
 8. Złożenie Zamówienia następuje za pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Przed złożeniem Zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 10. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane przez siebie Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy.
 11. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny i pokrycia Kosztów dostawy za wybrany Towar, zaś Sprzedawca ma obowiązek wydania rzeczy Zamawiającemu poprzez dostarczenie Towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 12. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie Zamawiającemu fakt złożenia Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia wraz z formularzem odstąpienia od Umowy oraz dokumentem zawierającym informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, wygenerowanymi w formie pliku PDF, Sprzedawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail.
 13. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak wybranego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.
 14. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocja lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.
 15. W przypadkach, o których mowa w pkt. 13 i 14 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o niemożności zrealizowania Zamówienia poprzez skierowanie informacji na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres e-mail.
 16. Wszystkie Towary oferowane na stronach Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 17. Wszystkie Ceny podawane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 18. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwanie niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.
VI. Płatności
 1. Zamawiający dokonuje Płatności za złożone Zamówienie za pomocą serwisu płatności internetowych, dostępnego na stronie sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności, o której mowa w ust. 1, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.
 3. Towar wysyłany jest do Zamawiającego na adres wskazany przez Zamawiającego w Formularzu, niezwłocznie po zaksięgowaniu Płatności na rachunku Sprzedawcy.
VII. Realizacja Zamówienia oraz dostawa Towaru do Zamawiającego
 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Realizacja Zamówienia następuje w terminie siedmiu dni od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w zadaniu poprzedzającym, Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia, uzgodnionych przez Strony. Termin realizacji Zamówienia nie może jednak przekroczyć 30 dni.
 3. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania ma nastąpić dostawa Zamówienia, na przetwarzanie jej danych osobowych przez Sprzedawcę, w szczególności jej adresu zamieszkania, wyłącznie w celu realizacji dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem odebranie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa rozdziale X niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. Wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu formularz odstąpienia od Umowy, utrwalony w formie papierowej, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, a także dokument zawierający informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
VIII. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Zamawiający, będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Zamówienia, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający, wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Zamawiający wypełnia formularz odstąpienia od Umowy, przesłany mu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail lub przekazany w formie papierowej wraz z dostarczonym Towarem. Wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Zamawiający przesyła Sprzedawcy, w terminie określonym w ust. 1 powyżej, w formie listownej na adres siedziby Sprzedawcy, określony w rozdziale XI pkt.2 niniejszego Regulaminu, lub elektronicznie na adres: office@joannaklimas.com.
 3. Do zachowania terminu, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Zamawiający, ma także możliwość odstąpienia od Umowy poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu, umieszczony w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy”.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy dokonanego przy użyciu formularza, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub przesłanego na adres e-mail Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu, za pomocą poczty elektronicznej, że otrzymał oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu niezgodności Towaru z Umową.
 8. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulinarnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
IX. Zwrot Towaru i Płatności
 1. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpił od Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić wszystkie dokonane przez Zamawiającego Płatności uiszczone Sprzedawcy z tytułu dokonanego Zamówienia oraz jego Kosztów dostawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przelewem bankowym na numer rachunku Zamawiającego, za pomocą którego Zamawiający dokonał Płatności z tytułu Zamówienia i Kosztów dostawy, chyba że Zamawiający wyraźnie zastrzegł, że zwrot płatności ma nastąpić na inny numer rachunku niż ten, za pomocą którego dokonał Płatności z tytułu Zamówienia i Kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru do Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy, określony w rozdziale XI pkt. 2 Regulaminu. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu otrzymany zwrot Towaru niezwłocznie, przesyłając informację na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres e-mail.
 6. Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Koszty przesyłek krajowych i zagranicznych można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej, znajdującym się pod adresem: www.cennik.poczta-polska.pl; w celu zwrotu Towaru Zamawiający może także skorzystać z usług innych dostarczycieli usług pocztowych i przewozowych, wedle wyboru Zamawiającego.
 7. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
X. Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna:
  1. zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres siedziby Sprzedawcy, podany w Rozdziale XI pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy: office@joannaklimas.com;
  2. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających – Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany Towaru na wolny od wad;
  3. zawierać dołączony dowód zakupu (np. paragon fiskalny lub fakturę);
  4. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego, wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny lub odstąpieniu od Umowy. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
 7. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 9. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 10. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 11. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 12. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 13. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
XI. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy
 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.joannaklimas.com są Zamawiający oraz Sprzedawca.
 2. Sprzedawcą jest spółka Dom Mody Klimas S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000461065, NIP 5252555266, REGON 146675294, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł.
 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w ust. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: office@joannaklimas.com,
XII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale X pkt. 9-12 niniejszego Regulaminu.
 4. Konsumenci mogą zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci – Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.sklep.joannaklimas.pl.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.
 8. Zmiany Regulaminu będą także udostępniane na stronie internetowej Sklepu.
 9. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale XI pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XI pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Joanna Klimas
Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego Joanna Klimas
REGULAMIN
KOSZTY DOSTAWY
Dom Mody Klimas S.A.
44 1050 1025 1000 0090 3019 6837

aders email: office@joannaklimas.com
tel: +48 22 831 02 92
Joanna Klimas
Instagram
Facebook